Heidi Varmann
Bistandsadv., familierett, barnerett,
barnevernsrett, strafferett, arbeidsrett,
bistand i kontrollkommisjonen (saker etter lov om psykisk helsevern),
fast eiendom, kontrakt.

Tlf: 67 52 23 23
E-post: hcv@kco.no

Webside:
http://www.kco.no/medarbeidere/heidi-varmann
Spesialområder
Advokat Varmann har jobbet i advokatbransjen siden 2001, først som fullmektig, deretter som ansatt advokat. I 2006 startet hun som selvstendig advokat som en del av Askeradvokatene.

Hun arbeider blant annet med familie, arv og skifterett, erstatning, boligrett, kontraktsrett, arbeidsrett, straff og tvangssaker etter lov om psykisk helsevern.

Varmann arbeider særlig med barnefordelingssaker, barnevernssaker og straffesaker, både som forsvarer og som bistandsadvokat for fornærmede.

Advokat Varmann har bred prosedyreerfaring.

Faglig bakgrunn
Advokat Varmann avla juridisk embetseksamen våren 1990. Hun har arbeidserfaring fra offentlig forvaltning. Etter embetseksamen arbeidet hun en periode i Rikstrygdeverket, ved ankekontoret. Videre var hun sekretær for en arbeidsgruppe tilknyttet etablering av et prinsippkjennelsesarkiv i trygdeetaten.
Gå tilbake